FAQs

La Generalitat a la seva Estratègia Marítima de Catalunya contempla els CENTRES D’ACTIVITATS MARÍTIMES, organitzats com a:

Centres Nàutics

Acadèmies Nàutiques

Centres de Busseig

Nàutica d’esbarjo

És necessari tenir un títol per governar embarcacions d'esbarjo?

Sí, a excepció per al govern d’embarcacions d’esbarjo a motor amb una potència màxima d’11,26 Kw i fins a 5 metres d’eslora, les de vela fins a 6 metros d’eslora i els artefactes flotants o de platja, sempre i quan no s’allunyin mes de 2 milles nàutiques d’un port, marina o recer i l’activitat es realitzi en règim de navegació diürna.

De quin temps disposo per obtenir una titulació nàutica d'esbarjo?

El termini màxim per tramitar la sol·licitud d’un títol nauticoesportiu és de 24 mesos, comptats des de la data en què s’hagin publicat les notes definitives o s’hagin superat les pràctiques bàsiques o s’hagi fet el curs de formació en radiocomunicacions oportú. La superació d’aquest termini implica el decaïment en els drets de l’interessat i la necessitat d’aprovar un nou examen teòric així com superar les pràctiques bàsiques i el curs de formació en radiocomunicacions corresponent.

On es poden realitzar les pràctiques?

A Catalunya, per acreditar els coneixements pràctics, la persona aspirant ha de fer unes pràctiques en una acadèmica autoritzada i en un vaixell homologat.

Informació escoles nàutiques

Quan es renoven les acreditacions de nàutica d'esbarjo?

Cada 10 anys i les persones que hagin complert l’edat de 70 anys l’hauran de renovar cada 5 anys. Aquestes vigències poden ser modificades d’acord amb les limitacions establertes en el document d’aptitud psicofísica.

Com puc renovar/expedir (pràctiques realitzades a Catalunya) la meva titulació de nàutica d’esbarjo?

Actualment prioritzem la tramitació telemàtica:

 • A través de l’aplicació el ciutadà/na pot tramitar la seva titulació de nàutica d’esbarjo en els supòsits següents:
  • Expedició en el cas que la persona interessada hagi aprovat l’examen teòric a Catalunya i hagin fet les pràctiques en alguna de les acadèmies nàutiques autoritzades per la Direcció General de Pesca i Afers Marítims
  • Renovació en el cas que la persona disposi d’una titulació expedida per la Generalitat de Catalunya

  En cas que en qualsevol d’aquests dos supòsits es presenti qualsevol incidència pot posar-se en contacte amb nosaltres a través del correu electrònic ecnpc.daam@gencat.cat

 • A través de les bústies de correu que trobarà en al vincle següent, en el mateix document trobarà els enllaços a les diferents oficines d’atenció ciutadana per demanar cita prèvia si excepcionalment ha de fer la tramitació presencial.

  Cita prèvia nàutica

  Li adjuntem l’enllaç on trobarà les adreces de cadascun dels nostres serveis territorials:

  Serveis territorials

  En el supòsit que opti per la tramitació telemàtica enviarem per correu postal al seu domicili la targeta de nàutica d’esbarjo
  En el cas que opti per l’atenció presencial li entregarem al moment la seva targeta de nàutica d’esbarjo, excepte en els casos en que es detecti una no conformitat o hagi realitzat pràctiques fora de Catalunya.


Pot ampliar aquesta informació

Com puc expedir la meva titulació de nàutica d’esbarjo? (pràctiques realitzades en un altra CCAA o convalidacions amb altres titulacions)

Actualment prioritzem la tramitació telemàtica a través de les bústies de correu que trobarà en al vincle següent, en el mateix document trobarà els enllaços a les diferents oficines d’atenció ciutadana per demanar cita prèvia, si excepcionalment ha de fer la tramitació presencial.

Cita prèvia nàutica

Li adjuntem l’enllaç on trobarà les adreces de cadascun dels nostres serveis territorials:

Serveis territorials

En aquest cas la seva documentació es remetrà a les nostres oficines de L’Ametlla de Mar amb l’objectiu de validar les pràctiques presentades i, des d’allí, li enviaran al seu domicili per correu postal la targeta de nàutica d’esbarjo

Em va caducar la teoria i/o les pràctiques durant l’estat d’alarma, s’han ampliat els terminis?

D’acord amb la disposició addicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, es suspenen i s’interrompen els terminis per a la tramitació dels procediments de les entitats dels sector públic. El còmput dels terminis es va reprendre en data 21 de juny de 2020.

Disposarà, per complir el tràmit, del mateix nombre de dies que li restaven en el moment en què es va declarar l’estat d’alarma.

Tinc l’informe d’aptitud psicofísica realitzat abans de l’entrada en vigor de l’estat d’alarma i m’han passat els 90 dies de validesa ja que no he pogut fer l’examen teòric i/o les pràctiques, hi ha una ampliació de terminis?

Els informes d’aptitud psicofísica que hagin perdut la seva validesa durant l’Estat d’alarma (a partir del dia 14 de març de 2020, inclòs), veuen prorrogada la seva validesa durant un període igual al de la duració de l’Estat d’alarma (99 dies) comptats a partir de la seva data de caducitat.

Si resideixo a l'estranger com puc acreditar l'informe d'aptitud psicofísica?

L’informe serà expedit per un facultatiu del país on es trobi la persona interessada i visat per la Missió Diplomàtica o Oficina Consular d’Espanya en aquell país amb una fotografia recent de la persona sol·licitant i on haurà de constar l’aptitud per al maneig d’embarcacions d’esbarjo.

Si tinc una titulació de nàutica professional o acadèmic, puc convalidar-ho per una titulació de nàutica d’esbarjo?

Sí, d’acord amb el quadre de l’Annex I del Reial Decret 875/2014.
Per més informació contactar amb l’Escola de Capacitació Nauticopesquera de Catalunya al correu: ecnpc.daam@gencat.cat

He tramitat el títol de nàutica d’esbarjo però no m’ha arribat el carnet (o targeta), només "un full de color verd". Quan rebré el carnet?

Tal i com regula el Reial decret 875/2014, de 10 d’octubre de 2014, en el seu article 23.2 “La targeta, expedida en format recollit en l’annex VII d’aquest Reial decret, és el document acreditatiu de que el seu posseïdor ha obtingut la titulació que el faculta per al govern de les embarcacions d’esbarjo”.

I en l’esmentat annex especifica que “La targeta s’imprimirà en mida A5 sobre paper, la referència del qual es comunicarà per Resolució del Director general de la Marina Mercant, disposant en la part superior dreta una franja obliqua amb els colors de la bandera nacional”.

Així, doncs, el model que li hem remès s’ajusta al model protocol·litzat per la Direcció General de Marina Mercant, comú per a tot el territori estatal.

Cal foto per renovar o expedir un títol nàutic?

L’actual document acreditatiu no porta foto de la persona interessada.

Quin tipus de certificat mèdic necessito?

Acreditació de l’aptitud psicofísica pel maneig d’embarcacions d’esbarjo l’ha d’expedir un Centre de Reconeixement de Conductors (CRC) segons el que estableix el Reial Decret 875/2014, pel que es regulen les titulacions nàutiques per al govern d’embarcacions d’esbarjo, o en substitució de l’acreditació fotocòpia compulsada dels reconeixements mèdics per a l’embarcament de l’ISM o els expedits pels metges militars en els que s’acrediti l’aptitud per a navegar del militar sol·licitant.

No cal presentar-ne un de nou si fa menys de 2 anys des de l’emissió de l’anterior certificat mèdic presentat. En el cas que s’acrediti que no ha passat més de dos anys des de l’obtenció del permís de conduir vehicles terrestres a motor, presentar copia del citat permís a mes una revisió ocular als efectes de diferenciar els colors, especialment el verd i el vermell, realitzada en un CRC.

Puc renovar un títol caducat de fa anys?

Sí. Cal tenir present que el títol de nàutica d’esbarjo no caduca, això no obstant el document acreditatiu cal tenir-lo en vigor i poder acreditar aquesta vigència per poder navegar. Si aquest certificat acreditatiu ha caducat es podrà renovar sempre segons el procediment explicat a renovar el títol.

Com puc demanar cita prèvia?

En el següent document trobarà els enllaços a les diferents oficines d’atenció ciutadana per demanar cita prèvia si excepcionalment ha de fer la tramitació presencial.

Cita prèvia nàutica

No m’ha arribat el títol

Si no ha rebut el seu títol pot ser degut a diverses circumstàncies:

 • que hi hagi una dada errònia que hagi impedit que l’entrega s’hagi realitzat satisfactòriament
 • que el certificat mèdic sigui incorrecte o bé estigui caducat
 • que no s’hagi fet correctament el pagament
 • que s’hagi tramitat a través d’una escola nàutica

Si el tràmit s’ha fet a través d’una escola nàutica pregunti primer si l’han rebut allí donat que normalment les acadèmies gestionen aquests tràmits en nom dels seus alumnes.

Per resoldre aquesta circumstància obri la bústia de consultes i exposi de forma breu el motiu de la seva consulta. Cal posar a l’assumpte “EXPEDICIÓ/RENOVACIÓ TÍTOL NÀUTICA D’ESBARJO”

He rebut el títol amb el nom/cognoms/adreça/nacionalitat/atribucions errònies

En el supòsit que alguna dada del seu títol sigui incorrecta caldrà que actuï de la forma que li exposem a continuació:

 • Si l’expedició/renovació del seu títol es va fer a través d’una escola nàutica posi’s en contacte amb ells per a que gestionin la modificació de les seves dades.
 • Si l’expedició/renovació la va fer vostè personalment, obri la bústia de consultes. A l’apartat assumpte cal posar “EXPEDICIÓ/RENOVACIÓ TÍTOL NÀUTICA D’ESBARJO”. Al camp “Missatge” exposi de forma breu el motiu de la seva consulta.
Quin és l’import de la taxa per a l’expedició del carnet de nàutica d’esbarjo?
Tipus de taxa Expedició del títol
Patró/ona moto nàutica 61,55 €
Patró/ona de navegació bàsica 61,55 €
Patró/ona embarcacions esbarjo 61,55 €
Patró/ona de iot 87,65 €
Capità/na de iot 87,65 €