FAQs

La Generalitat a la seva Estratègia Marítima de Catalunya contempla els CENTRES D’ACTIVITATS MARÍTIMES, organitzats com a:

Centres Nàutics

Acadèmies Nàutiques

Centres de Busseig

Exàmens teòrics de nàutica d’esbarjo

En quines dates em puc examinar de les proves teòriques de nàutica d'esbarjo?

Cada any es publiquen al DOGC el calendari de convocatòries.

Pot trobar les convocatòries d’enguany per al mesos de:

Juliol i setembre

Octubre, novembre i desembre

Com puc inscriure'm a l'examen teòric de nàutica d’esbarjo?

Cada any es publiquen al DOGC el calendari de convocatòries.

  • Es pot fer per internet
  • De forma presencial a les diferents oficines d’atenció ciutadana per demanar cita prèvia, si excepcionalment ha de fer la tramitació presencial.

Més informació: Inscriure’s a l’examen teòric

Com puc saber si estic admès a la convocatòria d'exàmens teòrics nauticoesportius?

Quatre dies abans de la data de realització de l’examen teòric, es publica la llista d’admesos, l’hora i el lloc de l’examen i es pot consultar a la pàgina web de l’Escola de Capacitació Nauticopesquera de Catalunya.

Consultar

Quin és l’anuari de marees que he de portar a l’examen?

Si fas l’examen de patró/ona d’embarcacions d’esbarjo o patró/ona de iot has de portar l’anuari de marees:

Anuari de Marees

Com puc sol·licitar una revisió d'examen?

Les persones aspirants disposaran de 10 dies naturals comptats a partir de l’endemà en què es facin públics els resultats de la convocatòria de la qual es tracti, per presentar la sol·licitud de revisió d’examen. Aquesta ha de ser sol·licitada per la persona que ha realitzat l’examen, adreçada al president o presidenta del tribunal d’exàmens i haurà de fer constar el nom i els cognoms, el seu número d’identitat personal, l’adreça i el número de telèfon, l’adreça electrònica, l’examen del qual es tracti, i el motiu que origina la revisió.

Per presentar-se a un examen teòric és obligatòria haver tramitat la titulació d'atribucions inferior?

No és necessari haver tramitat la titulació inferior per presentar-se als exàmens de nàutica, només serà requisit imprescindible en el moment de la tramitació de la titulació superior.

Al sol·licitar cita prèvia m'han comunicat que no he superat la part pràctica/ la part teòrica de la titulació

En el supòsit que l’indiquin que no ha superat la part pràctica o teòrica de la seva titulació caldrà que actuï de la forma que li exposem a continuació:

  • Si es tracta de pràctiques realitzades a Catalunya posi’s en contacte amb l’escola nàutica on les va realitzar
  • Si va realitzar les pràctiques fora de Catalunya haurà de tramitar la seva titulació aportant els certificats originals de les pràctiques realitzades segellades pel departament del govern autònom que tingui delegades aquestes competències.
  • Si es tracta de l’examen teòric obri la bústia de consultes. A l’apartat assumpte cal posar “EXPEDICIÓ/RENOVACIÓ TÍTOL NÀUTICA D’ESBARJO”. Al camp “Missatge” exposi de forma breu el motiu de la seva consulta.
En el moment de fer el pagament de la matrícula per als exàmens de nàutic d’esbarjo la plataforma dona error i quan intento fer de nou la inscripció em diu que ja existeix

Obri la bústia de consultes. A l’apartat assumpte cal posar “MATRICULA ALS EXÀMENS DE NÀUTICA D’ESBARJO”. Al camp “Missatge” exposi de forma breu el motiu de la seva consulta. Des d’aquí li confirmaran si la seva inscripció s’ha realitzat correctament i, si s’escau, li enviaran una carta de pagament.

M’he matriculat als exàmens de nàutica d’esbarjo però no tinc cap resguard i no he rebut el correu electrònic de confirmació
  • Si durant la inscripció en línia a l’examen no li ha donat cap error és que s’ha realitzat satisfactòriament, tot i això podrà comprovar si s’ha realitzat satisfactòriament amb el codi d’inscripció que emet la web quan finalitza la inscripció amb el resultat d’admès sí és correcte, o en tràmit si hi ha alguna incidència. En cas d’incidència obri la bústia de consultes, A l’apartat assumpte cal posar “MATRICULA ALS EXÀMENS DE NÀUTICA D’ESBARJO”. Al camp “Missatge” exposi de forma breu el motiu de la seva consulta.
  • D’altra banda quan es publiquen les llistes provisionals de persones admeses a la convocatòria a http://agricultura.gencat.cat/nautica (quatre dies abans del dia de l’examen) en cas que no surti el seu nom obri la bústia de consultes . A l’apartat assumpte cal posar “MATRICULA ALS EXÀMENS DE NÀUTICA D’ESBARJO”. Al camp “Missatge” exposi de forma breu el motiu de la seva consulta.
M’he matriculat però no sé ni el lloc ni l’hora d’examen

El lloc i hora dels exàmens teòrics sortirà publicada al lloc web http://nautica.gencat.cat/ca/ quatre dies abans del dia de l’examen. En cas que detecti un error en les seves dades o no consti obri la bústia de consultes. A l’apartat assumpte cal posar “MATRICULA ALS EXÀMENS DE NÀUTICA D’ESBARJO”. Al camp “Missatge” exposi de forma breu el motiu de la seva consulta.

Al fer la consulta dels resultats de l’examen teòric de nàutica d’esbarjo la plataforma no troba les meves dades

Si no pot accedir a la consulta del seu resultat de l’examen teòric és possible que alguna de les seves dades no sigui correcta. Obri la bústia de consultes. A l’apartat assumpte cal posar “EXÀMENS DE NÀUTICA D’ESBARJO”. Al camp “Missatge” exposi de forma breu el motiu de la seva consulta.

M’he adonat que no vaig posar el nom o la clau de convocatòria al full de respostes de l’examen

Si no va posar la clau de convocatòria no és rellevant. Si no ha posat el nom al full de respostes obri la bústia de consultes A l’apartat assumpte cal posar “EXÀMENS DE NÀUTICA D’ESBARJO”. Al camp “Missatge” exposi de forma breu el motiu de la seva consulta.

M’he adonat que vaig respondre en el document de preguntes però que no vaig traslladar el resultat al full de respostes

El tribunal d’exàmens només corregeix els fulls de resposta, en el supòsit que hagi marcat les respostes en el qüestionari el resultat de l’examen serà de “No Apte”.

Em van enviar una carta de pagament però m’ha caducat

Les cartes de pagament tenen una vigència de 3 dies. Si detecta que ha de formalitzar el pagament de matrícula als exàmens teòrics només s’atendrà a aquelles peticions que hagin arribat via correu electrònic a ecnpc.daam@gencat.cat dins del termini de matrícula. En el cas que faci la petició fora d’aquest termini quedarà automàticament exclòs de la convocatòria, malgrat que la inscripció fos prèvia.

M’he matriculat a l’examen teòric però, per circumstàncies personals, no puc presentar-me a l’examen

La Resolució ARP/3009/2018, de 14 de desembre, de convocatòria ordinària d’exàmens teòrics per a l’obtenció de títols nauticoesportius per a l’any 2019 (vigència per a l’any 2019), a l’annex 1.6, estableix que “Amb caràcter general, es podrà realitzar canvi de matrícula per a exàmens posteriors a realitzar dins de la present convocatòria sempre que l’aspirant ho sol·liciti per escrit abans de finalitzar el termini de matrícula inicial, llevat dels casos de malaltia greu, que tindran de termini fins a tres dies hàbils amb posterioritat a la data de la prova.” Per comunicar aquesta circumstància hauran d’obrir la bústia de consultes. A l’apartat “Assumpte” cal posar MATRICULA ALS EXÀMENS DE NÀUTICA D’ESBARJO”. Al camp “Missatge” exposi de forma breu el motiu de la seva consulta.

Quin és l’import de la taxa en concepte de drets d’examen de nàutica d’esbarjo?
Tipus de taxa Expedició del títol
Patró/ona de navegació bàsica 61,55 €
Patró/ona embarcacions esbarjo 72,25 €
Patró/ona de iot 92,20 €
Capità/na de iot 122,70 €